Dalmau Lasso

Avís legal

D’acord amb el Reglament Europeu 2016/679 general de protecció de dades (GDRP); la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic; Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de els drets digitals LOPD GDD, us informem que: Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre us sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. 

Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades a un arxiu de dades de caràcter personal degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i al Registre intern d’activitats del tractament, del qual és responsable Joan Dalmau Lasso. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat Joan Dalmau Lasso es compromet a: no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa, a no utilitzar aquestes dades per fer anàlisis de perfils (decisions individualitzades). Així mateix, Joan Dalmau Lasso  cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb allò previst a la normativa indicada. L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, portabilitat i oposició adreçant-se per escrit a: Joan Dalmau Lasso., Pl. Almoster núm 1 esc 5 4rt 1era , Reus (43203), Tarragona, o bé mitjançant el correu electrònic info@dalmaulasso.com identificant-se degudament i indicant de forma visible el dret concret que s’exerceix. Pl. Almoster núm 1 esc 5 4rt 1era , Reus adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i la resta de normativa aplicable. Això no obstant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari. 5.1. Política de privadesa i protecció de dades per a formularis de contacte D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), consenteixo que les dades facilitades al formulari siguin incorporades a un fitxer del qual és titular Pl. Almoster núm 1 esc 5 4rt 1era , Reus amb la finalitat de:. 

-La tramitació i gestió de la sol·licitud d’informació, contracte o precontracte realitzat per l’usuari mitjançant aquesta web, telèfon, correu postal o correu electrònic. -La gestió i control periòdic dels serveis oferts oferts pels mitjans abans esmentats. 

-L´enviament d´informació comercial sobre serveis i productes de Pl. Almoster núm 1 esc 5 4rt 1era , Reus, empreses del grup i filials poguessin oferir a l´usuari d´aquesta web. L’emplenament de totes les dades personals facilitades és totalment voluntària, però necessària per a la gestió de la vostra sol·licitud i l’usuari es fa responsable sobre la seva veracitat i exactitud. L’usuari consent que les meves dades puguin ser cedides, exclusivament per a les finalitats indicades anteriorment, a altres entitats pertanyents al grup d’empreses de Pl. Almoster núm 1 esc 5 4rt 1era , Reus, filials i participades, així com a altres persones físiques o jurídiques que, així mateix, desenvolupin qualsevol de les activitats referides i amb què les diferents entitats de les empreses abans esmentades concloguin acords de col·laboració. Tot això tant si es formalitzés o no cap operació. 

Així mateix, l’usuari declara haver estat informat de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició, si no és objecte de decisions individuals i automatitzades de les meves dades, mitjançant comunicació escrita dirigida a: Pl. Almoster núm 1 esc 5 4rt 1era , Reus (43203), Tarragona, o bé mitjançant el correu electrònic info@dalmaulasso.com (RF. LOPD), identificant-me degudament. Si preferiu no rebre aquests missatges per correu electrònic us oferirem a través d’aquests la possibilitat d’exercir el vostre dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el Títol III, article 22 de la Llei 34